Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència a VELVET BCN Moda Sostenible.

Condicions de compra

1. Condicions generals de contractació

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web www.velvetbcn.com és propietat de VELVET BCN, SCCL amb CIF F55708226 i adreça fiscal en CALLE RIVERO, NUM. 7, 43881 CUNIT - (TARRAGONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre VELVET BCN, SCCL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

VELVET BCN, SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, VELVET BCN, SCCL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la VENDA DE MODA SOSTENIBLE.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de VELVET BCN, SCCL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VELVET BCN, SCCL informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, VELVET BCN, SCCL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça CALLE RIVERO, NUM. 7, 43881 CUNIT - (TARRAGONA) o mitjançant el correu electrònic shop@velvetbcn.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri que és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb VELVET BCN, SCCL al telèfon d'atenció al client 931.269.473 o mitjançant el correu electrònic shop@velvetbcn.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, català i anglès.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

OFERTA Y VIGENCIA

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent VELVET BCN, SCCL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, VELVET BCN, SCCL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen fotografies i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

GARANTIES

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. VELVET BCN, SCCL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se l'establiment de VELVET BCN, SCCL, al servei de postvenda, per correu electrònic a shop@velvetbcn.com o als punts establerts pel mateix proveïdor . En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció al client 931.269.473 o mitjançant el correu electrònicshop@velvetbcn.com.

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

PAGAMENT I EXCECUCIÓ DE LA COMANDA

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de VELVET BCN, SCCL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD , oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Si l'import d'una compra haguès estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de VELVET BCN, SCCL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

VELVET BCN, SCCL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 24, 48 o 72 h a partir del dia següent a la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per VELVET BCN, SCCL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que VELVET BCN, SCCL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, VELVET BCN, SCCL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. VELVET BCN, SCCL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per VELVET BCN, SCCL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que VELVET BCN, SCCL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

JURISDICCIÓ

Així mateix, VELVET BCN, SCCL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. VELVET BCN, SCCL té el domicili a CUNIT (TARRAGONA), Espanya.