Condicions de compra

1. Condicions generals de contractació

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web www.velvetbcn.com és propietat de VELVET BCN SCCL amb CIF F55708226 i adreça fiscal en CALLE VERDI, NUM. 42, 08012 BARCELONA - (BARCELONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre VELVET BCN SCCL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

VELVET BCN SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, VELVET BCN SCCL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la VENDA DE MODA SOSTENIBLE I PRODUCTES DE COMERÇ JUST.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de VELVET BCN SCCL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VELVET BCN SCCL informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, VELVET BCN SCCL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça CALLE VERDI, NUM. 42, 08012 BARCELONA - (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic shop@velvetbcn.com.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri que és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb VELVET BCN SCCL al telèfon d'atenció al client 931.269.473 o mitjançant el correu electrònic shop@velvetbcn.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, català i anglès.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

OFERTA Y VIGENCIA

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent VELVET BCN SCCL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, VELVET BCN SCCL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen fotografies i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

GARANTIES

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. VELVET BCN SCCL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se l'establiment de VELVET BCN SCCL, al servei de postvenda, per correu electrònic a shop@velvetbcn.com o als punts establerts pel mateix proveïdor . En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció al client 931269473 o mitjançant el correu electrònic shop@velvetbcn.com.

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

PAGAMENT I EXCECUCIÓ DE LA COMANDA

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

  • TARJETA DE CRÈDIT VISA O MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de VELVET BCN SCCL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD , oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Si l'import d'una compra haguès estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de VELVET BCN SCCL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

  • TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de VELVET BCN SCCL.

És molt important que en fer la transferència indiqui a l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència per correu electrònic a shop@velvetbcn.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, VELVET BCN SCCL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec del client.

  • PAYPAL

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal. http://www.paypal.com.

VELVET BCN SCCL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 24h (dies laborables). *Els dissabtes, diumenges i dies festius no es realitzen entregues.

La disponibilitat dels productes oferts per VELVET BCN SCCL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que VELVET BCN SCCL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, VELVET BCN SCCL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. VELVET BCN SCCL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per VELVET BCN SCCL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que VELVET BCN SCCL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

El comprador disposa d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 931269473, dirigint-se al correu electrònic shop@velvetbcn.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CALLE VERDI, NUM. 42, 08012 BARCELONA - (BARCELONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

JURISDICCIÓ

Així mateix, VELVET BCN SCCL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. VELVET BCN SCCL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Formes de pagament

Pots pagar les teves comandes a VELVET BCN Moda Sostenible amb targeta, transferència bancària i Paypal.

TARGETA

Acceptem targetes Visa, Mastercard, American Express i Maestro. Els nostres pagaments estan processats de manera segura per la nostra entitat bancària "Triodos".

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

T'enviarem un correu electrònic amb les dades necessàries per fer-nos una transferència per l'import de la teva comanda.

PAYPAL

T'oferim la possibilitat de pagar amb el teu compte de Paypal. Si vols més informació sobre aquest mètode de pagament visita la pàgina oficial de Paypal.

Si tens qualsevol dubte o pregunta pots posar-te en contacte enviant-nos un correu electrònic a shop@velvetbcn.com o trucant-nos al 931 269 473.

Enviament i lliurament

1. Costos d'enviament i terminis de lliurament

* Els enviaments a Canàries, Ceuta, Melilla, Andorra i Portugal es realitzaran en 2/3 dies (poden haver retards derivats de les gestions en duanes).

Els costos i impostos addicionals generats per les gestions en duanes seran a càrrec del client.

2. Lloc d'entrega

ENTREGUES AL DOMICILI
  • El lliurament de la comanda es farà fins a les 20h (dies laborables) a l'adreça que hagis especificat durant el procés de compra fins a les 20h. Si no pot realitzar-se el lliurament, ens posarem en contacte amb tu per acordar un altre tram horari de lliurament o un altre dia, o si ho prefereixes t'indicarà una oficina propera on recollir el paquet.

3. Dies de lliurament

* Els dissabtes, diumenges i dies festius no es realitzen entregues.

Si no has rebut la teva comanda en el temps previst posa't en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a shop@velvetbcn.com o trucant-nos al 931 269 473.

Devolucions

1. CONDICIONS

Pel canvi o devolució has d'accedir a les teves comandes, seleccionar la comanda i anar a la secció "Canvi o retorn de productes". Has d'indicar-nos si es tracta d'un canvi o una devolució i el motiu. També pots fer el canvi o devolució a la nostra botiga a CARRER VERDI 42, LOCAL 08012, BARCELONA, ESPANYA.

Tens 30 dies naturals per canviar o retornar la teva comanda. Només acceptem articles que no hagin estat utilitzats i que vinguin en la seva caixa original i en perfecte estat. No tallis les etiquetes fins a estar segur que et quedaràs el producte.

Si es compleixen totes les condicions per poder fer un canvi o devolució, hauràs de fer-nos arribar el paquet a la nostra adreça a CARRER VERDI 42, LOCAL 08012, BARCELONA, ESPANYA.

Un cop rebem en el nostre magatzem el producte i comprovem que està en bon estat, t'enviarem un correu electrònic confirmant-te la correcta recepció i procedirem a:

  • enviar-te el nou producte en cas de canvi, amb les mateixes condicions d'enviament i lliurament.
  • retornar-te els diners si es tractés d'una devolució, amb el mateix mètode amb què vas realitzar el pagament i en un termini de 7-14 dies.

2. COSTOS

Els costos de les trameses generats durant el procés de canvi o devolució seran a càrrec del client.

En qualsevol cas, els costos i impostos addicionals generats per les gestions en duanes seran a càrrec del client.

3. REEMBORSAMENT DEL PAGAMENT

En cas de retard injustificat per part de VELVET BCN SCCL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi de aquesta quantitat.

4. PRODUCTE DEFECTUÓS

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes no siguin conseqüència teva, tens dret a la devolució del producte, informant-nos del motiu de la devolució i sense cap cost per a tu. Ens comprometem a assumir el cost de la devolució i (si fos possible) a restituir el producte per un de nou d'acord amb les condicions acceptades en el moment de la venda.

Si tens qualsevol dubte o pregunta pots posar-te en contacte enviant-nos un correu electrònic a shop@velvetbcn.com o trucant-nos al 931 269 473.